1. Home
 2. »
 3. De club
 4. »
 5. Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Kynologen Club Neder-Veluwe

Artikel 1. Toelating van leden.

 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun aanmelding hun naam, adres, postcode en woonplaats. (Zij worden gewoon lid. Buitengewone leden zijn jeugd-, gezins-, en ereleden.) Indien het een aanmelding als jeugdlid betreft, wordt ook de geboortedatum vermeld. Bij een aanmelding als jeugd/gezinslid wordt de naam van het gewone lid vermeld. Voorwaarde bij het aanmelden van een gezinslid/jeugdlid is dat er een geldig document kan worden overlegd, waaruit blijkt dat het aangemelde jeugd/ gezinslid daadwerkelijk deel uitmaakt van de huishouding van het gewone lid. Aan (nieuwe) leden worden statuten en huishoudelijk reglement, indien gewenst, digitaal ter beschikking gesteld.
 2. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven aan betrokkenen(n) meegedeeld, die het bestuur hiertoe hebben doen besluiten. Deze beslissing wordt door de voorzitter aan de betrokkene(n) medegedeeld.

Artikel 2. Opzegging, ontzetting en schorsing.

 1. Indien het bestuur voornemens is een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in de artikelen 15, 16 of 17 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren, schriftelijk, onder opgave van redenen van dit voornemen in kennis.
 2. Het betrokken lid kan binnen twee weken bij het bestuur een bezwaarschrift tegen het in het eerste lid bedoelde voornemen indienen.
 3. Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord, als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het bestuur kan ook anderen horen alvorens een besluit te nemen.
 4. In spoedeisende gevallen kan het bestuur tot een besluit komen alvorens het bezwaarschrift af te handelen, doch niet dan nadat het betrokken lid is gehoord, dan wel de gelegenheid heeft gehad te worden gehoord.

Artikel 3. Aangaan lidmaatschap.

Zij, die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie, mits zij gelijktijdig de contributie voor het volgende kalenderjaar voldoen. Gezins-, ere- en jeugdleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 3a. Beëindiging lidmaatschap.

Zij, die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris. Heeft opzegging niet voor die datum schriftelijk plaats gevonden dan is men verplicht alsnog contributie over het hele daarop volgende jaar te voldoen.

Artikel 4. Gezinsleden/ereleden/jeugdleden.

Gezinsleden zijn zij die partner zijn van een gewoon lid. Ereleden zijn zij die door de algemene vergadering benoemd zijn tot erelid. Jeugdleden zijn leden die jonger zijn dan 18 jaar en voldoen aan het gestelde in artikel 1, lid 1

Artikel 5. Voorzitter.

De voorzitter leidt de vergadering van bestuur en leden, waarbij hij/zij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij/zij voor handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij/zij verleent het woord en heeft het recht iedere spreker tot de orde te roepen en/of het woord te ontnemen.

Artikel 6. Secretaris.

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging waarvan hij/zij kopie houdt. De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen bij in een afzonderlijk daartoe bestemd boek. Na goedkeuring ondertekent hij/zij de notulen samen met de voorzitter. De secretaris houdt een presentielijst bij van de aanwezige leden op vergaderingen . Ieder der aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijks stelt hij/zij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene vergadering in welke vorm dan ook aan de orde zal worden gesteld.

Artikel 7. Penningmeester.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn/haar berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent kwitanties. De invordering van de contributie is aan hem/haar opgedragen. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen die de som van 500,00 euro te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij/zij is belast met het behoorlijk bijhouden van de financiële administratie van de vereniging. Hij/zij legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar. De kascommissie brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Bij goedkeuring stelt de kascommissie de algemene ledenvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen.

Artikel 8. Beëindiging van een functie.

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hen berusting zijnde verenigingsstukken binnen een termijn van veertien dagen aan het bestuur over te dragen.

Artikel 9. Commissies.

 1. De leden van commissies, als bedoeld in artikel 28 van de statuten, worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
 2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

Artikel 10. Verzekering.

Ieder lid dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij in het bezit is van een toereikende WA verzekering. De vereniging is niet aansprakelijk voor de eventueel door hond(en) en/of leden aangebrachte schade aan derden.

Artikel 11. Clubblad.

Het bestuur en de redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties en ingezonden stukken opgenomen in het clubblad of in andere publicaties.

Artikel 12. Vergaderingen.

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en tijd die door de voorzitter is bepaald: de ledenvergadering als door het bestuur is vastgesteld.

Artikel 13. Stemgerechtigde leden.

Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.

Artikel 14. Voorstellen/moties.

Ieder lid, gezinslid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Over voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen besluiten worden genomen.

Artikel 15. Uitgaande stukken.

Alle uitgaande stukken van de vereniging of het bestuur der vereniging worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij de wet of verordening wordt vereist. Stukken van uitzonderlijk belang worden ondertekend door het Dagelijks Bestuur

Artikel 16. Terrein en opstallen.

Het terrein en de daarbij behorende opstal (opslagcontainer) is ter beschikking gesteld door de SHE (Stichting Hondenterrein Ede) en daarvoor dient er maandelijks een door de SHE vastgesteld huurbedrag betaald te worden. De KC en daarmee haar leden dienen zich op het terrein te houden aan de regels van de SHE.

Artikel 17. Wijziging reglement.

Tot wijziging van dit reglement kan alleen besloten worden in een Algemene Ledenvergadering met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland van deze wijziging is vereist.

Artikel 18. Onvoorziene gevallen.

In gevallen waarin de wet, de statuten en/of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering af.

Artikel 19. Eindbepaling.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 26 januari 2011 te Ede.

Namens het bestuur,

de voorzitter: de secretaris: